Fuel Pumps - Ford Capri

!

Ford Capri Fuel Pump

0580464125

Ford Capri 2.8 Injection Fuel Pump - Bosch type

Ford Capri Fuel Pump

PN5503

Ford Capri 2.8 Injection Fuel Pump - top quality replacement pump

Ford Capri Fuel Pump

PTZ4283
Ford Capri Mk2/3 1.6 & 2.0 OHC Fuel Pump

Ford Capri Fuel Pump

PTZ4425

Ford Capri 3.0 V6 & 2.0 V4 Essex Fuel Pump

 

Ford Capri Fuel Pump Hose

FH101

Ford Capri 2.8i Fuel Tank to Fuel Pump Hose Kit